Home Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement betekent rekening houden met de omgeving waar de werkzaamheden van een project worden uitgevoerd. In de praktijk een complexe opgave met veel spanningsvelden die belemmerend werken voor de ontwikkeling en voortgang. Een bewuste aanpak van omgevingsmanagement is cruciaal. Broekhuis Planbegeleiding B.V. ondersteunt u bij alle facetten van het omgevingsmanagement:

Stakeholdermanagement

Stakeholders hebben steeds vaker directe invloed op ruimtelijke projecten. Stakeholdermanagement is essentieel voor het slagen van het project. Van belang is dat stakeholders op het juiste moment op de juiste wijze worden betrokken en dat hun belangen met elkaar worden verbonden. Dit om procedurele knelpunten en vertragingen te voorkomen en het draagvlak voor proces en resultaat te optimaliseren. In een omgevings- en krachtenveldanalyse worden de belanghebbenden, bevoegde instanties, grondeigenaren, gebruikers, omwonenden, maatschappelijke organisaties geïnventariseerd en wordt in beeld gebracht welke belangen en wensen zij hebben. Broekhuis Planbegeleiding B.V. helpt u graag bij het ontwikkelen van een passende omgevingsstrategie.

Conditionering

Het conditioneringstraject omvat alle activiteiten die nodig zijn om een project juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase. Conditionering vindt plaats binnen het spanningsveld van omgevingsbelangen, projecteisen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Een goede voorbereiding is cruciaal als het gaat om vergunningen, kabels & leidingen, flora & fauna, bodemgesteldheid, grondverwerving, milieueffecten, Niet Gesprongen Explosieven, cultuurtechnisch verantwoord werken, archeologische vondsten, sloopmanagement, nadeelcompensatie, omgevingsbeïnvloeding en planologische procedures. Bovendien moet tot overeenstemming worden gekomen met verschillende omgevingspartijen zoals bevoegde instanties, particulieren, wegbeheerders en kabel- en leidingbeheerders. Broekhuis Planbegeleiding B.V. ondersteunt u bij het conditioneringstraject en draagt zorg voor een goede afstemming met de projectorganisatie, adviseurs en aannemers.

Procedure- en vergunningenmanagement

Voordat met de uitvoering van een project kan worden gestart, moet een intensief traject van complexe ruimtelijke en vergunningprocedures worden doorlopen. Broekhuis Planbegeleiding B.V. is specialist op het gebied van vergunningen en procedures van bestuurlijk-juridische aard. De werkzaamheden die in dit kader zijn verricht lopen uiteen van vergunningeninventarisaties, het opstellen van draaiboeken en het opstellen van vergunningaanvragen tot het voeren van vooroverleg en de procedurele begeleiding van ruimtelijke projecten. De kracht van Broekhuis Planbegeleiding B.V. is erin gelegen dat technische kennis met bestuurlijk-juridische expertise wordt gecombineerd. Immers de kenmerken van een project bepalen mede de benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen en de te doorlopen ruimtelijke procedures.

Omgevingscommunicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol als het gaat om imago, acceptatie en betrokkenheid. Broekhuis Planbegeleiding B.V. ontzorgt u op het gebied van omgevingscommunicatie. Op basis van een omgevings- en krachtenveldanalyse en de wensen vanuit de opdrachtgever vullen wij onze omgevingscommunicatie projectspecifiek in, waarbij burgerparticipatie een middel kan zijn om draagvlak te creëren. Wij communiceren op een open en de duidelijke wijze richting omgeving. Op het gebied van omgevingscommunicatie werken wij nauw samen met ervaren communicatieadviseurs.